سفارش تبلیغ
صبا

فروش فایل2

پرسشنامه ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه

مرجع فایلهای امورزشی | پرسشنامه ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

 

 

 • مرجع فایلهای امورزشی | پرسشنامه ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه

  پرسشنامه ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه


  پرسشنامه ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه
  دسته: حسابداری
  بازدید: 2 بار

  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 17 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 8

  هدف از این پرسشنامه امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری می باشد

  قیمت فایل فقط 6,000 تومان

  خرید

  دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد واحد شهر ری

  چکیده: 

  این تحقیق با هدف امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری  به عمل آمده است. به این منظور بر اساس مدل شه ((sheh ، طبقه بندی سه گانه ای از میزان توانایی (توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی)، میزان اختیارات (اختیار سازمانی، اختیار قانونی و اختیار رویه ای) و  میزان پذیرش (پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری مورد بررسی قرار گرفت.

   تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی- پیماشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه معاونین دانشگاه، روسای دانشکده ها و مدیران و کارشناسان حسابداری و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری به تعداد 78 نفر بودند که با پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای میزان توانایی بودجه ریزی عملیاتی 0/85، میزان اختیارات 0/77 و میزان پذیرش بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری0/81محاسبه گردید. نتایج حاصل آزمون t تک گروه نشان داد، هر سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش (در سطح معنا داری 0.01>p ) برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های آزمون فریدمن، از میان عوامل مورد مطالعه؛ پذیرش مدیریتی، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی از مهم ترین عوامل استقرار بودجه ریزی عملیاتی در این واحد، می باشند.  

  دوم به منظور گردآوری اطلاعات میدانی و دستیابی به اهداف تحقیق از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. پرسشنامه استفاده شده متشکل از 3 بخش بود. این بخشها عبارتند از: 1- میزان توانایی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری (توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی) ، 2- میزان اختیارات بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری (اختیار سازمانی، اختیار قانونی و اختیار رویه­ای) و  3- میزان پذیرش بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری (پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی). (جدول 3-1).

  جدول : مشخصات پرسشنامه بر حسب شماره سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق


  ردیف

  متغیرهای اصلی مورد مطالعه

  گویه ها

  شماره سئوال

  1

  میزان توانایی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

  توانایی ارزیابی عملکرد

  سئوال 1 تا 9

  توانایی نیروی انسانی

  توانایی فنی

  2

  میزان اختیارات بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

  اختیار سازمانی

  سئوال 10تا 15

  اختیار قانونی

  اختیار رویه ای

  3

  میزان پذیرش بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

  پذیرش سیاسی

  سئوال 16 تا 21

  پذیرش مدیریتی

  پذیرش انگیزشی

  3-6- سنجش روایی [1]محتوی و ظاهری و پایایی[2] ابزار پژوهش

  هر چند که برخی از آیتم های بکارگرفته شده در تحقیق حاضر (مدل شه) قبلاً توسط صاحب نظران و محققان مربوطه مورد استفاده قرار گرفته بوده­اند (و می­توان گفت که اعتبار محتوایی بالایی برخوردارند) اما با این وجود با استفاده از نظرات استاد راهنما و مشاور و کارشناسان و صاحب نظران در زمینه بودجه ریزی عملیاتی و انجام اصلاحات در پرسشنامه(حذف یا اضافه نمودن تعدادی از سئوالات)، روایی مورد بررسی قرار گرفته و تایید شد. پایایی ابزار تحقیق نیز با انجام آزمون مقدماتی از تعداد 20 نفر از جامعه مورد تحقیق صورت گرفت. برای سنجش متغیرهای هر یک از مقیاس های بکار گرفته شده(که به شکل مقیاس لیکرت بوده اند و دارای ارتباط درونی بوده و یک چیز را اندازه می گیرند) از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای هر یک از متغیرهای تحقیق به ترتیب، در جدول(3-2) بیان شده است.

  جدول(3-2): ضرایب پایایی پرسشنامه(آلفای کرونباخ)، برای متغیرهای پژوهش


  ردیف

  متغیر ها

  ضریب پایایی

  1

  میزان توانایی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

  0/85

  2

  میزان اختیارات بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

  0/77

  3

  میزان پذیرش بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

  0/81

  قیمت فایل فقط 6,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : پرسشنامه ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه , پرسشنامه بودجه ریزی عملیاتی , پرسشنامه استاندارد بودجه ریزی عملیاتی , پرسشنامه امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی , پرسشنامه استاندارد امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی , پرسشنامه امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی , پرسشنامه امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه


پروپوزال ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه

مرجع فایلهای امورزشی | پروپوزال ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

 

 

 • مرجع فایلهای امورزشی | پروپوزال ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه

  پروپوزال ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه


  پروپوزال ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه
  دسته: حسابداری
  بازدید: 2 بار

  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 128 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 46

  هدف از این پرپوزال امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری می باشد

  قیمت فایل فقط 21,000 تومان

  خرید

  دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد واحد شهر ری

  چکیده: 

  این تحقیق با هدف امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری  به عمل آمده است. به این منظور بر اساس مدل شه ((sheh ، طبقه بندی سه گانه ای از میزان توانایی (توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی)، میزان اختیارات (اختیار سازمانی، اختیار قانونی و اختیار رویه ای) و  میزان پذیرش (پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری مورد بررسی قرار گرفت.

   تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی- پیماشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه معاونین دانشگاه، روسای دانشکده ها و مدیران و کارشناسان حسابداری و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری به تعداد 78 نفر بودند که با پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای میزان توانایی بودجه ریزی عملیاتی 0/85، میزان اختیارات 0/77 و میزان پذیرش بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری0/81محاسبه گردید. نتایج حاصل آزمون t تک گروه نشان داد، هر سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش (در سطح معنا داری 0.01>p ) برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های آزمون فریدمن، از میان عوامل مورد مطالعه؛ پذیرش مدیریتی، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی از مهم ترین عوامل استقرار بودجه ریزی عملیاتی در این واحد، می باشند.  

  واژگان کلیدی:

  مدل شه

  بودجه ریزی عملیاتی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

  مقدمه:

  طی سالهای  اخیر  فشارهای  فزایند ه ای  در  زمینه  نظارت مالی  بر  سازما ن ها، تقریبا   در  تمامی کشورهای جهان  به  چشم  می خورد.  این فشارها  ناشی از  محدودیت  منابع ،  افزایش حساسیت های جامعه و گرایش سیاستمداران  در جلب رضایت  مردم   به  منظور  ارائه  عملکرد  مثبت  در  جهت  کسب  مقبولیت، مشروعیت و پاسخگویی در راستای  بهبود  مدیریت  بر  منابع  مالی  بوده  است   . بسیاری  از  کشورهای توسعه یافته  و در حال توسعه  دنیا  در تلاشند  نظام بودجه ریزی خود را  در  یک  فرآیند  بهبود  یا  تغییر  به  یک نظام  عملکرد محور  یا  عملیاتی  که  در  آن  ارتباط  بین  اعتبارات  بودجه ای  و عملکرد  دستگاههای  اجرایی شفاف   و  قابل  درک  است،  نزدیکتر سازند  و از  این  طریق  پشتوانه  اطلاعاتی معتبر  و  قابل  اطمینانی  برای تصمیمات  بودجه ای فراهم آورند)حسن آبادی و نجارصراف، 1387). 

  در واقع بودجه ریزی  عملیاتی، ابزار مدیریتی سودمندی به شمار می آید که  برای تولید  و  تبادل  اطلاعات  حال  و آتی  بر اساس شاخص ها و استانداردهای  عملکردی  به  منظور تنظیم بودجه برای برآورد و سنجش عملکرد سازمانها ضروری می باشد. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز که  مسئول  کشف  و نشر دانش  و فراهم سازی آموزش  و  یادگیری عالی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و کمک به توسعه جوامع هستند،  به عنوان یک نظام (سیستم) از چندین  زیر نظام تشکیل شده اند که  اساسی ترین نظام  مدیریتی آن  نظام  مالی است (ساکتی و سعیدی، 1386). استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در نظام مالی دانشگاه ها عوامل اثر بخشی و صرفه جویی را به  ابعاد  سنتی بودجه   ریزی  اضافه  می کند.

  اهمیت موضوع فوق موجبات توجه و اصلاحات اخیر در نظام بودجه ای دانشگاه های کشور و حرکت به سوی بودجه عملیاتی را نشان می دهد. به طوری که در قانون برنامه چهارم توسعه، دانشگاه ها نه تنها باید نظام بودجه ریزی خود را از بودجه ریزی برنامه ای به بودجه ریزی عملیاتی تغییر دهند بلکه (در اجرای بند الف ماده 49 این قانون)، موسسه های آموزش عالی ملزم به تهیه بودجه عملیاتی به منظور دستیابی به بهای تمام شده فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تعیین هزینه سرانه دانشجو در رشته های مختلف به منظور تامین منابع مالی هستند.

  از سوی دیگر به استناد این ماده، قانون برنامه چهارم توسعه کشور که اعتبارات هزینه ای دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی دولتی براساس قیمت تمام شده به آنها اختصاص خواهد یافت و با توجه به توسعه همه جانبه موسسه های آموزش عالی در کشور، نیاز به بهبود شیوه های کنترل و مدیریت منابع مالی در آن احساس بیشتری می شود. این امر می تواند موجب تمرکز بیشتر دانشگاه ها به مقوله کارآیی و اثربخشی منابع مالی شود. تنها راه تحقق این اهداف استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی عنوان شده است. ویژگی و وجه تمایز این نظام از نظام بودجه ریزی موجود، تاکید روی اهداف، نتایج و محصول هر یک از اقلام هزینه ای و افزایش قدرت پاسخگویی دانشگاهها است.

   دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان یکی از موسسه های آموزش عالی از این امر مستثنی نمی باشد و تغییر در نظام بودجه ریزی این دانشگاه به مثابه سایر دانشگاه های کشور  امری  ضروری  به  نظر می آید .بر اساس این تحقیق در پی مشخص نمودن عوامل متعددی نظیر میزان شناخت و دانش مدیران و کارشناسان نسبت به این نظام و سایر عوامل انسانی و رفتاری مرتبط با استقرار بودجه عملیاتی و همچنین مشکلات و موانع و ظرفیت های  موجود برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد.

  با توجه به مطالعات نظری و شرایط موجود در موسسه های آموزش عالی کشور می توان امکان استواری بودجه ریزی عملیاتی را در قالب سه عامل پذیرش، توانایی و اختیار تقسیم بندی نمود. عامل پذیرش شامل پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی می باشد. عامل توانایی نیز از سه گروه توانایی فنی،توانایی ارزیابی عملکرد و توانایی انسانی تشکیل می گردد. همچنین عامل اختیار نیز شامل اختیار قانونی، اختیار رویه ای واختیار سازمانی می باشد. لذا در این تحقیق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری از بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب گردید تا امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در این دانشگاه مورد مطالعه قرار گیرد.  

  فهرست مطالب

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1) بیان مسئله تحقیق2

  1-2) اهمیت موضوع تحقیق4

  1-3) اهداف تحقیق  4

  1-4) سئوالات و فرضیه های تحقیق4

  1-5) چارچوب نظری تحقیق

  1-6) مدل تحقیق 

  1-7)تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی

  1-8) روش تحقیق

  1-9) قلمرو تحقیق  

  1-10) جامعه آماری مورد مطالعه و حجم نمونه5

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1) نوع مطالعه76

  3-2 )روش تحقیق  76

  3-3) جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه76

  3-4) فرضیات تحقیق 77

  3-5) ابزار گردآوری اطلاعات77

  3-5-1) مطالعه اسناد وکتابخانه ای 77

  3-5-2) پرسشنامه78

  3-6)سنجش روایی و پایایی ابزار پژوهش79

  3-7) روشهای تجزیه و تحلیل داده ها80

  3-7-1) آمارتوصیفی80

  3-7-2) آمار استنباطی 80

  فهرست منابع

  فهرست جداول

  جدول (3-1): مشخصات پرسشنامه بر حسب شماره سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق78

  جدول(3-2): ضرایب پایایی پرسشنامه(آلفای کرونباخ)، برای متغیرهای پژوهش79

  قیمت فایل فقط 21,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : پروپوزال ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه , بودجه ریزی عملیاتی , اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه , امکان سنجی طراحی بودجه ریزی عملیاتی , امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی , امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه , پروپوزال امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه , پروپوزال امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی , پروپوزال بودجه ریزی عملیاتی


ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه

مرجع فایلهای امورزشی | ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

 

 

 • مرجع فایلهای امورزشی | ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه

  ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه


  ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه
  دسته: حسابداری
  بازدید: 2 بار

  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 205 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 151

  هدف از این پرپوزال امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری می باشد

  قیمت فایل فقط 125,000 تومان

  خرید

  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد واحد شهر ری

  چکیده: 

  این تحقیق با هدف امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری  به عمل آمده است. به این منظور بر اساس مدل شه ((sheh ، طبقه بندی سه گانه ای از میزان توانایی (توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی)، میزان اختیارات (اختیار سازمانی، اختیار قانونی و اختیار رویه ای) و  میزان پذیرش (پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری مورد بررسی قرار گرفت.

   تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی- پیماشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه معاونین دانشگاه، روسای دانشکده ها و مدیران و کارشناسان حسابداری و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری به تعداد 78 نفر بودند که با پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای میزان توانایی بودجه ریزی عملیاتی 0/85، میزان اختیارات 0/77 و میزان پذیرش بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری0/81محاسبه گردید. نتایج حاصل آزمون t تک گروه نشان داد، هر سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش (در سطح معنا داری 0.01>p ) برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های آزمون فریدمن، از میان عوامل مورد مطالعه؛ پذیرش مدیریتی، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی از مهم ترین عوامل استقرار بودجه ریزی عملیاتی در این واحد، می باشند.  

  واژگان کلیدی:

  مدل شه

  بودجه ریزی عملیاتی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

  مقدمه:

  طی سالهای  اخیر  فشارهای  فزایند ه ای  در  زمینه  نظارت مالی  بر  سازما ن ها، تقریبا   در  تمامی کشورهای جهان  به  چشم  می خورد.  این فشارها  ناشی از  محدودیت  منابع ،  افزایش حساسیت های جامعه و گرایش سیاستمداران  در جلب رضایت  مردم   به  منظور  ارائه  عملکرد  مثبت  در  جهت  کسب  مقبولیت، مشروعیت و پاسخگویی در راستای  بهبود  مدیریت  بر  منابع  مالی  بوده  است   . بسیاری  از  کشورهای توسعه یافته  و در حال توسعه  دنیا  در تلاشند  نظام بودجه ریزی خود را  در  یک  فرآیند  بهبود  یا  تغییر  به  یک نظام  عملکرد محور  یا  عملیاتی  که  در  آن  ارتباط  بین  اعتبارات  بودجه ای  و عملکرد  دستگاههای  اجرایی شفاف   و  قابل  درک  است،  نزدیکتر سازند  و از  این  طریق  پشتوانه  اطلاعاتی معتبر  و  قابل  اطمینانی  برای تصمیمات  بودجه ای فراهم آورند)حسن آبادی و نجارصراف، 1387). 

  در واقع بودجه ریزی  عملیاتی، ابزار مدیریتی سودمندی به شمار می آید که  برای تولید  و  تبادل  اطلاعات  حال  و آتی  بر اساس شاخص ها و استانداردهای  عملکردی  به  منظور تنظیم بودجه برای برآورد و سنجش عملکرد سازمانها ضروری می باشد. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز که  مسئول  کشف  و نشر دانش  و فراهم سازی آموزش  و  یادگیری عالی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و کمک به توسعه جوامع هستند،  به عنوان یک نظام (سیستم) از چندین  زیر نظام تشکیل شده اند که  اساسی ترین نظام  مدیریتی آن  نظام  مالی است (ساکتی و سعیدی، 1386). استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در نظام مالی دانشگاه ها عوامل اثر بخشی و صرفه جویی را به  ابعاد  سنتی بودجه   ریزی  اضافه  می کند.

  اهمیت موضوع فوق موجبات توجه و اصلاحات اخیر در نظام بودجه ای دانشگاه های کشور و حرکت به سوی بودجه عملیاتی را نشان می دهد. به طوری که در قانون برنامه چهارم توسعه، دانشگاه ها نه تنها باید نظام بودجه ریزی خود را از بودجه ریزی برنامه ای به بودجه ریزی عملیاتی تغییر دهند بلکه (در اجرای بند الف ماده 49 این قانون)، موسسه های آموزش عالی ملزم به تهیه بودجه عملیاتی به منظور دستیابی به بهای تمام شده فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تعیین هزینه سرانه دانشجو در رشته های مختلف به منظور تامین منابع مالی هستند.

  از سوی دیگر به استناد این ماده، قانون برنامه چهارم توسعه کشور که اعتبارات هزینه ای دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی دولتی براساس قیمت تمام شده به آنها اختصاص خواهد یافت و با توجه به توسعه همه جانبه موسسه های آموزش عالی در کشور، نیاز به بهبود شیوه های کنترل و مدیریت منابع مالی در آن احساس بیشتری می شود. این امر می تواند موجب تمرکز بیشتر دانشگاه ها به مقوله کارآیی و اثربخشی منابع مالی شود. تنها راه تحقق این اهداف استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی عنوان شده است. ویژگی و وجه تمایز این نظام از نظام بودجه ریزی موجود، تاکید روی اهداف، نتایج و محصول هر یک از اقلام هزینه ای و افزایش قدرت پاسخگویی دانشگاهها است.

   دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان یکی از موسسه های آموزش عالی از این امر مستثنی نمی باشد و تغییر در نظام بودجه ریزی این دانشگاه به مثابه سایر دانشگاه های کشور  امری  ضروری  به  نظر می آید .بر اساس این تحقیق در پی مشخص نمودن عوامل متعددی نظیر میزان شناخت و دانش مدیران و کارشناسان نسبت به این نظام و سایر عوامل انسانی و رفتاری مرتبط با استقرار بودجه عملیاتی و همچنین مشکلات و موانع و ظرفیت های  موجود برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد.

  با توجه به مطالعات نظری و شرایط موجود در موسسه های آموزش عالی کشور می توان امکان استواری بودجه ریزی عملیاتی را در قالب سه عامل پذیرش، توانایی و اختیار تقسیم بندی نمود. عامل پذیرش شامل پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی می باشد. عامل توانایی نیز از سه گروه توانایی فنی،توانایی ارزیابی عملکرد و توانایی انسانی تشکیل می گردد. همچنین عامل اختیار نیز شامل اختیار قانونی، اختیار رویه ای واختیار سازمانی می باشد. لذا در این تحقیق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری از بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب گردید تا امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در این دانشگاه مورد مطالعه قرار گیرد.  

  فهرست مطالب

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1) بیان مسئله تحقیق2

  1-2) اهمیت موضوع تحقیق4

  1-3) اهداف تحقیق 4

  1-4) سئوالات و فرضیه های تحقیق4

  1-5) چارچوب نظری تحقیق

  1-6) مدل تحقیق 

  1-7)تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی

  1-8) روش تحقیق

  1-9) قلمرو تحقیق  

  1-10) جامعه آماری مورد مطالعه و حجم نمونه5

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  بخش اول: مبانی نظری تحقیق

  2-1) تاریخچه بودجه

  2-1-1) تعاریف بودجه

  2-1-2) تعاریف بودجه از دیدگاه قانونی

  2-1-3) مراحل بودجه ریزی در ایران

  2-1-3-1) مرحله تهیه ، تنظیم و پیشنهاد بودجه

  2-1-3-2) مرحله تصویب بودجه

  2-1-3-3) مرحله اجرای بودجه

  2-1-3-4) مرحله نظارت بر بودجه

  2-1-4) بودجه ریزی برنامه ای

  2-1-5) نظام بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف  

  2-1-5-1) نظام بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف  در امریکا

  2-1-6)نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر

  2-1-7) مزایای بودجه ریزی بر مبنای صفر در مقایسه با بودجه ریزی سنتی

  2-1-8) نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر در امریکا

  2-1-9) نظام بودجه ریزی افزایشی 22

  2-1-10) مزایا و معایب بودجه ریزی افزایشی38

  2-2) بودجه ریزی عملیاتی39

  2-2-1) تعریف بودجه ریزی عملیاتی39

  2-2-2)تعریف بوجه عملیاتی از دیدگاه کمیسیون هوور40

  2-2-3) انواع بودجه ریزی عملیاتی40

  2-2-4) مبانی قانونی بودجه ریزی عملیاتی 41

  2-2-5) اجرای بودجه عملیاتی45

  2-2-5-1) حسابداری قیمت تمام شده46

  2-2-5-2) روش اندازه گیری کار

  2-2-6) تحقق بودجه ریزی عملیاتی47

  2-2-7) اهداف بودجه ریزی عملیاتی49

  2-2-8) ویژگیهای بودجه ریزی عملیاتی50

  2-2-9)  اصول و مفاهیم هزینه یابی محصول51

  2-2-10) فواید بودجه ریزی عملیاتی 54

  2-2-11) الزامات بودجه ریزی عملیاتی55

  2-2-11-1) جلب موافقت و تعهد نقش آفرینان اصلی55

  2-2-11-2) تنظیم برنامه زمانی برای اجرا55

  2-2-11-3) تامین آموزشهای لازم 56

  2-2-11-4) بررسی و توسعه برنامه های راهبردی57

  2-2-11-5) ایجاد سیستم اطلاعات و حسابداری قیمت تمام شده58

  2-2-11-6) ارزیابی عملکرد و گزارش نتایج59

  2-2-11-7) فراهم کردن زمینه های مدیریتی 60

  2-2-11-8) اقدامات نهایی

  2-2-12) موانع بودجه ریزی عملیاتی 

  2-2-13) بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی

  2-2-14) محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای موسسه های آموزش عالی

  2-2-15) مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی60

  بخش دوم :  پیشینه تحقیق70

  2-3-1) پژوهش اول70

  2-3-2) پژوهش دوم71

  2-3-3) پژوهش سوم72

  2-3-4) پژوهش چهارم73

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1) نوع مطالعه76

  3-2 )روش تحقیق 76

  3-3) جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه76

  3-4) فرضیات تحقیق 77

  3-5) ابزار گردآوری اطلاعات77

  3-5-1) مطالعه اسناد وکتابخانه ای 77

  3-5-2) پرسشنامه78

  3-6)سنجش روایی و پایایی ابزار پژوهش79

  3-7) روشهای تجزیه و تحلیل داده ها80

  3-7-1) آمارتوصیفی80

  3-7-2) آمار استنباطی 80

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

  4-1) مقدمه82

  4 -2) توصیف جمعیت شناختی پاسخگویان82

  4-2-1) توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش 82

  4-2-2) سن پاسخگویان شرکت کنندگان در پژوهش83

  4-2-3) جنسیت شرکت  کنندگان در پژوهش83

  4-2-4) میزان تحصیلات پاسخگویان84   

  4-2-5) سابقه کار کارکنان شرکت کنندگان در پژوهش84

  4 -3) بررسی متغیر های مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی84

  4-3-1)بررسی توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی 84

  4-3-2)بررسی توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با اختیارات بودجه ریزی عملیاتی85

  4-3-3)بررسی توزیع فراوانی پاسخهای مرتبط با پذیرش بودجه ریزی عملیاتی87

  4-3-4)بررسی آماری متغیرهای مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی88

  4-4) آزمون فرضیات تحقیق90

  4-4-1)آزمون tتک نمونه ای 90

  4-4-2)آزمون فریدمن 93

  فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث و پیشنهادها

  5-1)مقدمه98

  5-2)خلاصه98

  5-3)یافته های حاصل از آمار توصیفی100

  5-4)بررسی آماری متغیرهای مرتبط با بودجه ریزی عملیاتی101

  5-5)یافته های حاصل از آمار استنباطی102

  5-6)بحث در مورد نتایج تحقیق104

  5-7)پیشنهادها106

  فهرست منابع110

  فهرست جداول

  جدول (3-1): مشخصات پرسشنامه بر حسب شماره سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق78

  جدول(3-2): ضرایب پایایی پرسشنامه(آلفای کرونباخ)، برای متغیرهای پژوهش79

  جدول (4-1): توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش82

  جدول(4-2) توزیع فراوانی گروه های سنی پاسخگویان83

  جدول(4-3) توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان83

  جدول(4-4) میزان تحصیلات پاسخگویان84

  جدول(4-5) توزیع فراوانی سابقه کار پاسخگویان84

  جدول(4-6 ) توزیع فراوانی پاسخ های مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی85

  جدول(4-7 ) توزیع فراوانی پاسخ های مرتبط با اختیارات بودجه ریزی عملیاتی86

  جدول(4-8 ) توزیع فراوانی پاسخ های مرتبط با پذیرش بودجه ریزی عملیاتی87

  جدول (4-9): تعداد،میانگین،میانه،مد، انحراف معیار، کجی، کشیدگی، بیشترین و کمترین نمره بودجه ریزی عملیاتی  88

  جدول (4-10): نتایج آزمون t تک نمونه ای برای تأثیرگذاری عوامل بر بودجه ریزی عملیاتی90

  جدول (4-11) نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین t برای بررسی اختلاف بین نظرات مدیران و کارشناسان مرد و زن در ارتباط با اجرای بودجه ریزی عملیاتی92

  جدول(4-12) نتیجه حاصل از آزمون فریدمن، برای الویت بندی پاسخ های مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی93

  جدول(4-13) نتیجه حاصل از آزمون فریدمن، برای اولویت بندی پاسخ های مرتبط با توانایی بودجه ریزی عملیاتی94

  جدول(4-14) نتیجه حاصل از آزمون فریدمن، برای الویت بندی پاسخ های مرتبط با اختیارات بودجه ریزی عملیاتی95

  جدول(4-15) نتیجه حاصل از آزمون فریدمن، برای الویت بندی پاسخ های مرتبط با میزان پذیرش

   بودجه ریزی عملیاتی96

  فهرست نمودارها

  نمودار (4-1): توزیع فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش82

  قیمت فایل فقط 125,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : ارزیابی امکان استفاده از بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه , بودجه ریزی عملیاتی , اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه , امکان سنجی طراحی بودجه ریزی عملیاتی , امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی , امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه , پایان نامه امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه , پایان نامه امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی , پایان نامه بودجه ریزی عملیاتی


زندگینامه امام جواد

مرجع فایلهای امورزشی | زندگینامه امام جواد

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

 

 

 • مرجع فایلهای امورزشی | زندگینامه امام جواد

  دسته بندی : مباحث رشته ها » عمومی رشته ها

  تحقیق زندگینامه امام جواد
   متشکل از 8 صفحه ، در قالب word  قابل ویرایش و اماده پرینت

  بخشی از محتوا ::

  زندگینامه امام جواد (ع)

  سه شنبه 23 آبان 1385
  امام جواد(ع)
  ابو جعفر محمد بن على(ع)نهمین امام از ائمه اثنى عشر(ع)و یازدهمین معصوم از چهارده معصوم(ع) است.
  تولد آن حضرت به اشهر اقوال در مدینه در 15 یا 19 رمضان و یا 10 رجب سال 195 ه.ق. و وفات ایشان در آخر ذو القعده سال 220 ه.ق. در بغداد اتفاق افتاد.خطیب بغدادى در تاریخ بغداد(55/3)وفات آن حضرت را روز سه شنبه پنجم یا ششم ذو الحجه سال 220 ه.ق. گفته است.قبر آن حضرت در مقابر قریش نزدیک قبر جدش امام موسى الکاظم(ع) است.
  مادر ایشان ام ولد و در اصل مریسیه یا نوبیه(از مردم نوبى)بوده است و نامش را به اختلاف سکن یا سبیکه و یا دره و ریحانه نوشته‏اند و ظاهرا حضرت رضا(ع) او را به خیزران موسوم ساخته است.
  مشهورترین القاب آن حضرت«جواد»و«تقى»است و از این جهت به امام«محمد جواد»و امام«محمد تقى»معروف است.کنیه حضرت در کتب اخبار و احادیث ابو جعفر است و چون امام باقر(ع)نیز کنیه ابو جعفر داشته‏اند امام جواد(ع)را«ابو جعفر ثانى»مى‏گویند.

  • محتوای فایل دانلودی:

   تحقیق زندگینامه امام جواد
   متشکل از 8 صفحه ، در قالب word قابل ویرایش و اماده پرینت


زندگینامه پیامبر اکرم

مرجع فایلهای امورزشی | زندگینامه پیامبر اکرم

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

 

 

 • مرجع فایلهای امورزشی | زندگینامه پیامبر اکرم

  دسته بندی : مباحث رشته ها » عمومی رشته ها

  تحقیق زندگینامه پیامبر اکرم
   متشکل از 9 صفحه ، در قالب word  قابل ویرایش و اماده پرینت

  بخشی از محتوا ::

  فهرست                                         صفحه
  تولد کودکی پیامبر (ص)     ( 1)
  پیامبر به دنیا می‌آید.     ( 3 )
  محمد (ص) در کنار پدر بزرگ     ( 5 )
  سفر پدربزرگ     ( 7 )
  زندگی مشترک    ( 9 )
  وحی     ( 11 )
   
  « تولد و کودکی پیامبر »
  بعد از ازدواج، عبدالله چند ماهی در کنار همسرش آمنه ماند تا آنکه زمان مسافرت او یه شام فرا رسید.
  قریش در محیط بیابانی مکه از راه تجارت کالا به سرزمین شام زندگی می‌کرد. عبدالله دوست نداشت که مردم خیال کنند او به خاطر آن که فرزند عبدالمطلب، بزرگ خاندان قریش است می‌خواهد از این سفر شانه خالی کند. بدون شک پس از مسافرت دوباره این فرصت را می‌یافت که در کنار همسر خود باشد … از این رو عبدالله تصمیم گرفت در مسافرت شام همراه کاروان باشد. با آمنه خداحافظی کرد، او را با درد جدایی و تنهایی که خیلی زود فرار رسیده بود، تنها گذاشت و راهی شام شد.

  • محتوای فایل دانلودی:

   تحقیق زندگینامه پیامبر اکرم
   متشکل از 9 صفحه ، در قالب word قابل ویرایش و اماده پرینت